Title: 《呼吸的距离》
No. A02460 Section: Color Share :  
Introduction: 这是一部有关大学生异地恋的作品,作者以校园内的大学生为叙事线索,把位于“距离”两端的影像,用虚实对应方式,压缩排列在一个可视的空间内,感知到90后的年轻一代对距离的感受和状态。技术上为慢快门拍摄,简单调色。

247

  • Time:2014-6-15 Location:浙江
  • Time:2014-6-1 Location:浙江
  • Time:2014-1-1 Location:浙江
  • Time:2014-6-1 Location:浙江
  • Time:2014-6-1 Location:浙江
  • Time:2014-6-1 Location:浙江
  • Time:2014-6-1 Location:浙江
  • Time:2014-6-1 Location:浙江